Spotrebiče

 • REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTRE-BIČOV POČAS ICH POUŽÍVANIA / STN 34 1610: 2002

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Elektrické  spotrebiče patrí medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť  a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  riadiť sa pokynmi výrobcu. Pred uvedením týchto el. zariadení na náš trh patrí väčšina z nich do skupiny výrobkov u ktorých musí byť spracované vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č.264/99 Z.z.

Technické zariadenia elektrické,  to znamená aj elektrické spotrebiče s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty sa považujú v zmysle §4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. za vyhradené technické zariadenia. Na tieto zariadenia sa podľa platných právnych predpisov vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa  k zaisteniu ich bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky vykonávať pravidelné revízie a kontroly týchto zariadení.

V zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 124/2006 Z.z. ste povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

 • ROZSAH KONTROL A REVÍZIÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV: Pri prevádzaní kontrol a revizií elektrických spotŕebičov je treba rešpektovať príslušné požiadavky obsiahnuté v technickej sprievodnej dokumentáci výrobcu (technické podmienky, návody k obsluhe, údržbe atp.) tak, aby bolo spoľahlivooverené, že kontrolovaný a revidovaný spotrebič je v stave, ktorý neohrozuje bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat ani vecí.
 • ROZSAH REVÍZIÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV : súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii spotrebiča.

Pri revízií  elektrického spotrebiča sa zisťuje:

 • pripájacie svorky musia mať dotiahnuté pripájacie skrutky, vodiče v nich musia byť spoľahlivo pripojené;
 • ploché násuvné spoje musia mať spoľahlivý elektrický a mechanický styk;
 • spájkované spoje musia byt spoľahlivo prispájkované;
 • vnútorné vedenie nesmie mat poškodenú izoláciu (predretú, pricviknutú) a nesmie prechádzať cez ostré hrany;
 • spínač a ďalšie ovládacie prvky (napr. prepínač, regulátor otáčok), ak nejaké sú, nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom a musia byť spoľahlivo pripojené;
 • ak má spínač zaistenie zapnutej polohy, musí zaistenie pôsobiť spoľahlivo ;
 • motor nesmie byť zjavne zaprášený (napr. prachom z kief) a poškodený;
 • držiaky kief nesmú byť nadmerne zaprášené;
 • kefy musia byť dostatočne dlhé (zvyčajne dlhšie ako 5 mm) a ich lanká, káblové oká, pružiny a pod. nesmú byť poškodené, nové kefy musia byť zabrúsené;
 • odrušovací kondenzátor nesmie byť prerazený a nesmie mať holé pripájacie vodiče;
 • vykurovací článok, ak je nejaký, nesmie mať rozbité alebo prasknuté keramické držiaky vykurovacích vodičov, koráliky vývodov nesmú chýbať;
 • oddeliteľný alebo predlžovací pohyblivý prívod, ak je nejaký, musí byť správne zapojený, nesmie mať poškodenú, pľuzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, musí byť zabezpečený proti vytrhnutiu; vidlica, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmú byť poškodené;
 • pri transformátore, ak je nejaký, sa postupuje zhodne s a) až h).

 ROZSAH KONTROL ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV: činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje technický stav elektrického spotrebiča.

 • Výsledkom revízie a kontroly  elektrického spotrebiča je doklad resp.  správa / protokol / karta o vykonaní pravidelnej revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600:1996.
 • Doklad o vykonaní revízie a kontroly elektrického spotrebiča musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej kontroly. Tento doklad o vykonaní kontroly elektrického spotrebiča musí byť uložený u prevádzkovateľa elektrického spotrebiča a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

 Pri kontrole elektrického spotrebiča sa prezrú :

 • kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod., nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom;
 • pevne pripojený pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú, pľuzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, na vstupe do náradia musí byť vybavený ochrannou návlačkou a musí byť zaistený proti vytrhnutiu, vidlica nesmie byť poškodená;
 • pri náradí triedy ochrany II a III musí byť pohyblivý prívod neoddeliteľne spojený s vidlicou;
 • čiapočky držiakov kief nesmú byť prasknuté, nesmú chýbať alebo byť nevhodne nahradené;
 • oddeliteľný alebo predlžovací pohyblivý prívod, ak je nejaký, nesmie mať poškodenú,pľuzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, musí byť zaistený proti vytrhnutiu; vidlica, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmú byť poškodené;
 • pri transformátore, ak je nejaký, sa postupuje zhodne s a) až c).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 • PREHLIADKA ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA: je vizuálna kontrola stavu elektrické spotrebiča s použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie bezpečnosti pred zásahom elektrickým prúdom. Je východiskový stavom na skúšanie a meranie.

 Skúšanie je činnosť vykonávaná na elektrickej inštalácii, ktorou sa má dokázať účinnosť ochranných a signálnych zariadení, napr. prúdových chráničov, zariadení na sledovanie izolačných stavov zariadení, na núdzové vypínanie, a pod.

 • Meranie je zisťovanie dôležitých hodnôt potrebných na posúdenie účinnosti ochranného a istiaceho zariadenia, pomocou vhodných meracích prístrojov, ktoré sa nedajú zistiť prehliadkou, alebo skúšaním.

 Pri revízii elektrického spotrebiča sa dôkladne prezrú tieto časti:

 • kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod. nesmú byt poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom;
 • pevne pripojený pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú, pluzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, pri vstupe do náradia musí byť vybavený ochrannou návlačkou a zaistený proti vytrhnutiu;
 • pri náradí triedy ochrany II a III musí byť pohyblivý prívod neoddeliteľne spojený s vidlicou;
 • pripájacie svorky musia mať dotiahnuté pripájacie skrutky, vodiče v nich musia byť spoľahlivo pripojené;
 • ploché násuvné spoje musia mať spoľahlivý elektrický a mechanický styk;
 • spájkované spoje musia byt spoľahlivo prispájkované;
 • vnútorné vedenie nesmie mat poškodenú izoláciu (predretú, pricviknutú) a nesmie prechádzať cez ostré hrany;
 • spínač a ďalšie ovládacie prvky (napr. prepínač, regulátor otáčok), ak nejaké sú, nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom a musia byť spoľahlivo pripojené;
 • ak má spínač zaistenie zapnutej polohy, musí zaistenie pôsobiť spoľahlivo ;
 • motor nesmie byť zjavne zaprášený (napr. prachom z kief) a poškodený;
 • držiaky kief nesmú byť nadmerne zaprášené;
 • kefy musia byť dostatočne dlhé (zvyčajne dlhšie ako 5 mm) a ich lanká, káblové oká, pružiny a pod. nesmú byť poškodené, nové kefy musia byť zabrúsené;
 • odrušovací kondenzátor nesmie byť prerazený a nesmie mať holé pripájacie vodiče;
 • vykurovací článok, ak je nejaký, nesmie mať rozbité alebo prasknuté keramické držiaky vykurovacích vodičov, koráliky vývodov nesmú chýbať;
 • oddeliteľný alebo predlžovací pohyblivý prívod, ak je nejaký, musí byť správne zapojený, nesmie mať poškodenú, pľuzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, musí byť zabezpečený proti vytrhnutiu; vidlica, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmú byť poškodené;
 • pri transformátore, ak je nejaký, sa postupuje zhodne s a) až h).
 • Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:

skupina A – elektrické spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi

 skupina B – elektrické spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)

 skupina C – elektrické spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch

 skupina D – elektrické spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely  apod.)

 skupina E – elektrické spotebiče používané k administratívnej činnosti

 • LEHOTY PRAVIDELNÝCH KONTROL A REVÍZIÍ ELEKTRICKĆH SPOTREBIČOV :

Poznámky:

 • Elektrické spotrebiče držané v ruke :

 

 • Prenosné elektrické spotrebiče :

 • Neprenosné a pripevnené elektrické spotrebiče :

1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.
2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon revízie :

Elektrický spotrebič držaný v ruke je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.

Elektrický prenosný spotrebič je taký spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako18kg.

 Elekrický neprenosný spotrebič je taký spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo je pripevnený.

Elektrický pripevnený spotrebič je taký spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným  spôsobom zaistený  na určitom mieste.

 • KTO JE POVINNÝ A PREČO SA VYKONÁVAJÚ REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV :

V zmysle §9 „Kontrolná činnosť“ zákona č. 124/2006 Z. z. ods.1, je *zamestnávateľ povinný: sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných
postupov, najmä kontrolavať  :

Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení .

V zmysle §13 „Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov“ zákona zákon č. 124/2006 Z. z ods.3 , je *zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Teda z uvedného vyplýva, že  každý *zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky  resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických spotrebičoch, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným
zásahom elektrickým prúdom.

* Zamestnávateľom sa rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu.

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok