Ručné náradie

ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE – REVÍZIE A KONTROLY POČAS POUŽÍVANIA / STN 331600:1995

Kontroly a revízie elektrického ručného náradia sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Ručné náradie - Vŕtačka - Renel.skElektrické  ručné náradie patrí medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť  a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  riadiť sa pokynmi výrobcu. Pred uvedením týchto el. zariadení na náš trh patrí väčšina z nich do skupiny výrobkov u ktorých musí byť spracované vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č.264/99 Z.z. Technické zariadenia elektrické,  to znamená aj elektrické ručné náradie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty sa považujú v zmysle §4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. za vyhradené technické zariadenia. Na tieto zariadenia sa podľa platných právnych predpisov vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa  k zaisteniu ich bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky vykonávať pravidelné revízie a kontroly týchto zariadení.

V zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 124/2006 Z.z. ste povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického ručného náradia z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

 • REVÍZIA ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA : súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.

 Pri revízii elektrického ručného náradia sa dôkladne prezrú tieto časti:

 • kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod. nesmú byt poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom;
 • pevne pripojený pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú, pľuzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, pri vstupe do náradia musí byť vybavený ochrannou návlačkou a zaistený proti vytrhnutiu;
 • pri náradí triedy ochrany II a III musí byť pohyblivý prívod neoddeliteľne spojený s vidlicou;
 • pripájacie svorky musia mať dotiahnuté pripájacie skrutky, vodiče v nich musia byť spoľahlivo pripojené;
 • ploché násuvné spoje musia mať spoľahlivý elektrický a mechanický styk;
 • spájkované spoje musia byt spoľahlivo prispájkované;
 • vnútorné vedenie nesmie mat poškodenú izoláciu (predretú, pricviknutú) a nesmie prechádzať cez ostré hrany;
 • spínač a ďalšie ovládacie prvky (napr. prepínač, regulátor otáčok), ak nejaké sú, nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom a musia byť spoľahlivo pripojené;
 • ak má spínač zaistenie zapnutej polohy, musí zaistenie pôsobiť spoľahlivo ;
 • motor nesmie byť zjavne zaprášený (napr. prachom z kief) a poškodený;
 • držiaky kief nesmú byť nadmerne zaprášené;
 • kefy musia byť dostatočne dlhé (zvyčajne dlhšie ako 5 mm) a ich lanká, káblové oká, pružiny a pod. nesmú byť poškodené, nové kefy musia byť zabrúsené;
 • odrušovací kondenzátor nesmie byť prerazený a nesmie mať holé pripájacie vodiče;
 • vykurovací článok, ak je nejaký, nesmie mať rozbité alebo prasknuté keramické držiaky vykurovacích vodičov, koráliky vývodov nesmú chýbať;
 • oddeliteľný alebo predlžovací pohyblivý prívod, ak je nejaký, musí byť správne zapojený, nesmie mať poškodenú, pľuzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, musí byť zabezpečený proti vytrhnutiu; vidlica, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmú byť poškodené;
 • pri transformátore, ak je nejaký, sa postupuje zhodne s a) až h).

   KONTROLA ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA: činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje tehnický stav náradia.

 Pri kontrole elektrického ručného náradia sa prezrú zvonka:

 • kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod., nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom;
 • pevne pripojený pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú, pľuzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, na vstupe do náradia musí byť vybavený ochrannou návlačkou a musí byť zaistený proti vytrhnutiu, vidlica nesmie byť poškodená;
 • pri náradí triedy ochrany II a III musí byť pohyblivý prívod neoddeliteľne spojený s vidlicou;
 • čiapočky držiakov kief nesmú byť prasknuté, nesmú chýbať alebo byť nevhodne nahradené;
 • oddeliteľný alebo predlžovací pohyblivý prívod, ak je nejaký, nesmie mať poškodenú,pľuzgierovitú alebo nadmerne stvrdnutú izoláciu, musí byť zaistený proti vytrhnutiu; vidlica, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmú byť poškodené;
 • pri transformátore, ak je nejaký, sa postupuje zhodne s a) až c).
 • Pri zistení porúch sa musí náradie alebo jeho súčasti opraviť.
 • Výsledkom revízie a kontroly  elektrického ručného náradia je doklad resp. správa / protokol / karta o vykonaní pravidelnej revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600:1996.

 

Pozrite si naše oprávnenia a osvedčenia:

Viac odpovedí na otázky ohľadom elektrických zariadení nájdete tu.

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok