Revízie bleskozvodov

 • VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM LPS (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) BLESKOZVODY.

 • Revízie bleskozvodov

 Revízie bleskozvodov - Renel.sk

Pri atmosférickom výboji sprevádzanom svetelným (blesk) a zvukovým (hrom) efektom dochádza k vyrovnávaniu kladných a záporných nábojov medzi mrakmi alebo medzi mrakom a zemou. Hodnota intenzity bleskových výbojov dosahuje 2 kA až 200 kA. Doba trvania čela výboja je do 10 µs a teplota vodivého kanála môže dosiahnuť niekoľko tisíc °C.

Z hľadiska účinku bleskového výboja na objekt sa rozlišuje :

– priamy úder

– blízky úder

– vzdialený úder

Sprievodné javy a parametre blesku:

– blesk vyvoláva rovnaké účinky ako prúd, ktorý prechádza vodičom alebo izolantom

Sprievodné javy sú spravidla :                                  Dôležité parametre blesku :

– svetelné výboje                                                        – amplitúda
– akustické efekty                                                      – čas nábehu a doznievania
– tepelné efekty                                                         – strmosť (di/dt)

– elektrochemické účinky                                          – polarita

– elektrodynamické účinky                                        – náboj

– lektromagnetické pole                                             – počet úderov nutných na vybitie

Bleskozvod sa zriaďuje na objektoch, kde by blesk mohol spôsobiť:

– ohrozenie života alebo zdravia osôb (bytové domy, administratívne budovy, nemocnice, hotely, kostoly, obchodné domy, divadlá, …)

– dôležitosť objektu, ktorého poškodenie by malo za následok rozsiahle dôsledky (elektrárne, transformovne, rozvodne, plynárne, vodárne, objekty telekomunikácií.

– hodnota objektu a jeho rozsahu (výrobné haly, sklady, mlyny, budovy s veľkou kultúrnou hodnotou, múzeá, …

– objekty so zvýšeným ohrozením zásahu blesku v dôsledku ich umiestnenia vyčnievajúceho nad okolie. SR patrí z hľadiska výskytu búrok do oblasti so zvýšenou búrkovou činnosťou (20 až 30 dní búrok ročne) (pr. továrenské komíny, žeriavy, rozhľadne, veže, …)

– objekty s nebezpečenstvom výbuchu (výrobne a sklady výbušných a horľavých látok, kvapalín a plynov)

 • Ochrana pred bleskom podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

Podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť:

 • ohrozenie života alebo zdravia ľudí
 • poruchu s rozsiahlymi dôsledkami
 • výbuch
 • škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote
 • prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom
 • ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie.
 • Revízie bleskozvodov

 Po vykonaní montáže je potrebné urobiť prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku („východiskovú revíziu„) podľa §9 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z., STN 33 1500:1990, STN EN 62305-1 až 4:2007 (34 1390), STN 34 1391, STN 321398,STN 33 2000-6:2007 a
technických podmienok.

Podklady pre vyhotovenie správy sú:projekt,

 • protokol o odovzdaní zariadenia
 • protokol o funkčnom vyskúšaní aktívneho zberača testerom alebo meracím prístrojom.

Ďalšie úkony vykonané v rámci východiskovej revízie bleskozvodu:

 • kontrola dodržania projektu – umiestnenie a upevnenie AB, výška nad chránenými časťami
 • použité vodiče, materiály, podpery, svorky
 • kontrola bezpečných vzdialeností elektrických zariadení, antén, veľkých kovových hmôt
 • kontrola prechodových odporov spojov
 • kontrola odporu uzemnenia uzemňovačov

Ďalšie odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov (pravidelné revízie bleskozvodov) sa vykonávajú v termínoch stanovených vo Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. Revízia sa vykoná aj v prípade dokázaného zásahu bleskom.

V rámci pravidelnej revízie sa vykoná:

 • Vizuálna kontrola:

či nedošlo k rozšíreniu alebo zmene chránenej budovy, či nie je potrebná inštalácia dodatočných ochranných zariadení,

  • elektrická spojitosť vodičov a mechanických spojov
  • upevňovacie prvky aktívnej časti, zberných vedení a zvodov
  • či nedošlo k zoslabeniu niektorých častí v dôsledku korózie alebo mechanického namáhania
  • či sú dodržané bezpečné vzdialenosti, vykonané pospájania.
 • Meraním sa kontroluje:
  • elektrická spojitosť skrytých vodičov
  • hodnoty odporu uzemnenia
 • Meraním alebo testerom sa vykoná funkčné vyskúšanie aktívnej časti bleskozvodu. Každý výrobca alebo autorizovaný dovozca bleskozvodu musí stanoviť spôsob, akým sa preverí, či je aktívna časť funkčná alebo nefunkčná. Pritom môže ísť o meranie konkrétnych parametrov, ktoré majú byť v určitom rozsahu, alebo o skúšku jednoúčelovým testerom, kde sa funkčnosť prejaví rozsvietením signálky, vychýlením ručičky alebo oznamom na displeji.
 • Intervaly medzi jednotlivými revíziami aktívneho bleskozvodu dané stupňom ochrany

 STN EN 62305-3: 11/2006 Systém ochrany pred bleskom LPS.
Parametre systému ochranu pred bleskom (LPS) sú určené charakteristickými vlastnosťami chránenej stavby a uvažovanou hladinou ochrany pred bleskom (LPL). Norma stanovuje štyri triedy LPS(I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám ochrany pred bleskom LPL (I až IV).

Príklady možného zatriedenia objektov:

1. LPL (trieda LPS) I nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
2. LPL (trieda LPS) II školy, supermarkety, katedrály
3. LPL (trieda LPS) III obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
4. LPL (trieda LPS) IV objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

 Podľa STN 34 1391 sú intervaly medzi jednotlivými revíziami aktívneho bleskozvodu dané stupňom ochrany – viď tab. „Intervaly medzi jednotlivými revíziami aktívneho bleskozvodu dané stupňom ochrany“. Skrátený interval sa odporúča v prostredí so zvýšenou koróznou agresivitou. Podľa prílohy č. 8 vyhláška MPSVaR č. 508/209 Z. z. platia pre prehliadky a skúšky zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny tieto lehoty:

Druh objektu:

 • objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru – dva roky.
 • objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3 – dva roky.
 • ostatné objekty (platí aj pre ochranné priestory, ktoré nehraničia so žiadnym priestorom so stupňom nebezpečenstva výbuchu) – päť rokov.

Revíziu aktívneho bleskozvodu vykonáva revízny technik (elektrotechnik-špecialista) s platným osvedčením na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, ktorý by mal byť zaškolený výrobcom alebo dovozcom aktívneho bleskozvodu a mal by mať k dispozícii okrem bežných meracích prístrojov pre revízie aj tester, poprípade prístroj na kontrolu funkčnosti aktívneho zberača bleskozvodu.

Úradná skúška pred uvedením do prevádzky sa vykoná vtedy, ak ochranná sústava s aktívnym bleskozvodom je súčasťou vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A; príslušné zariadenia sú vymenované vyššie. Žiadosť o vykonanie úradnej skúšky podáva subjekt podľa dohodnutých zmluvných vzťahov. Úradnú skúšku vykonajú inšpektori Technickej inšpekcie.

 • Návrh aktívneho bleskozvodu podľa technických podmienok
 • Výška hrotu aktívneho zberača musí byť minimálne 2 m nad chráneným priestorom.
 • Úroveň chráneného priestoru, od ktorého sa počíta minimálna výška hrotu, je daná výškou vyčnievajúcich častí objektu (antény, komíny atď.) alebo veľkosťou priestoru s nebezpečenstvom výbuchu na objekte. V tomto prípade sa uplatňuje vzdialenosť min. 2 m medzi okrajom zóny 2 výbušnej plynnej atmosféry a priestorom ochrany aktívneho bleskozvodu, daným polomerom ochrany Rp.
 • Aktívny zberač sa spravidla upevňuje na nosnú tyč dĺžky 1 až 6 m. Nosná tyč sa pomocou konzol pripevní na nosnú stenu, krov, popr. konštrukciu. Na plochej streche sa nosná tyč upevní do nosného stojana.
 • Každý zberač aktívneho bleskozvodu musí byť spojený s uzemňovačom minimálne jedným zvodom. Ak je na objekte umiestnených viacej aktívnych zberačov, je potrebné ich prepojiť vodičom takého prierezu, aký je dovolený pre zvody. Vodič prepojenia sa nemá viesť cez stavebnú prekážku vyššiu ako 150 cm.
 • Dva a viacej zvodov pre každý aktívny zberač je potrebné v týchto prípadoch:
  • ak je budova vyššia ako 28 m,
 • Na budovách, ktorých výška presahuje 60 m, je treba:
  • na jeden zberač pripojiť tri zvody s vlastným uzemnením (Rz max. 10 W),
  • zvody prepojiť v strede budovy a na vrchole (streche) budovy,
  • aktívny zberač pripojiť k prepojeniu na vrchole objektu na dvoch miestach,
  • odporúča sa v rohoch strechy budovy osadiť tyčové zberače.
 • Počet krytých zvodov sa odporúča n + 1, kde n je potrebný počet povrchových zvodov podľa STN 34 1391. Skryté zvody sú lepšie chránené pred akýmkoľvek poškodením, avšak ich vizuálna kontrola je nemožná.
 • Pokiaľ sú osobitné ustanovenia uvedené v STN 34 1391 menej prísne ako požiadavky technických podmienok pre konkrétny aktívny bleskozvod, platia technické podmienky.
 • Pokiaľ sú osobitné ustanovenia uvedené v STN 34 1391 menej prísne ako požiadavky technických podmienok pre konkrétny aktívny bleskozvod, platia technické podmienky.
 • Ak projekt rieši aktívny bleskozvod na objekte s elektrickým zariadením skupiny A, t. j. s vyhradeným technickým zariadením, je potrebné pred začiatkom montáže projektovú dokumentáciu osvedčiť Technickou inšpekciou.
 • Z objektov s aktívnymi bleskozvodmi prichádzajú do úvahy pre schválenie TI napr.:
 • obchodné, spoločenské a zábavné centrá, hypermarkety (zhromažďovacie priestory),
 • polikliniky, nemocnice (zdravotnícke zariadenia),
 • čističky odpadových vôd, čerpacie stanice pohonných hmôt (nebezpečenstvo výbuchu),
 • všetky objekty s inštalovanou transformovňou nad 250 kVA vrátane.
 • Povinnosti prevádzkovateľa bleskozvodovej sústavy
 • Udržovať sprievodnú technickú dokumentáciu zariadenia (projekty, správy z odborných prehliadok a skúšok, záznamy a protokoly z meraní).
 • Kontrolovať stav zariadenia po búrke, stavebných úpravách a rekonštrukcii objektu.
 • Zabezpečiť výkon revízií bleskozvodov v predpísaných lehotách.
 • V prípade zaregistrovania úderu blesku do bleskozvodu zabezpečiť mimoriadnu odbornú prehliadku a skúšku rozšírenú o vyskúšanie funkčnosti aktívnej časti testerom výrobcu.
 • Minimálne jedenkrát ročne, pred letným búrkovým obdobím, urobiť vizuálnu kontrolu zariadenia zameranú na súvislosť vodičov, dodržanie vzdialeností, nepoškodenosti, ochrany proti korózii.
 • V prípade zaregistrovania úderu blesku do bleskozvodu zabezpečiť mimoriadnu odbornú prehliadku a skúšku rozšírenú o vyskúšanie funkčnosti aktívnej časti testerom výrobcu.
 • Minimálne jedenkrát ročne, pred letným búrkovým obdobím, urobiť vizuálnu kontrolu zariadenia zameranú na súvislosť vodičov, dodržanie vzdialeností, nepoškodenosti, ochrany proti korózii.

Pozrite si naše oprávnenia a osvedčenia:

Viac ohľadom prevádzkovania aktívnych bleskozvodov si môžete dohľadať tu.

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok