Pracovné stroje

  • BEZPEČNOSŤ STROJOVÝCH ZARIADENÍ /REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ STROJOV V ZMYSLE STN EN 60204-1: 2007

  • Pracovný stroj definovaný podľa STN EN 60204-1 je motoricky poháňaný stroj určený k obrábaniu alebo tvarovaniu materiálu rezaním, tlačením, lisovaním, elektrickými, termickými alebo optickými technológiami a pod. Elektrické časti strojov vyžadujú vykonávanie prvej a následných periodických revízií. Lehoty vykonávania periodických revízií sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia, v ktorom sa daný pracovný stroj nachádza, alebo sa upravujú podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom Revízie pracovných strojov sa podstatne nelíšia od revízií ostatných elektrických zariadenía inštalácií. Líši sa iba ich náročnosť a to úmerne od druhu a zložitosti revidovaného pracovného stroja. Vzhľadom k tomu, že už väčšina v súčastnosti používaných pracovných strojov je ovládaná riadiacimi systémami prípadne inou elektronikou, je u týchto zariadení potrebná aj vysoká technická úroveň pracovníkov obsluhy, pracovníkov vykonávajúcich údržbu a samozrejme sú tu kladené aj vysoké odborné znalosti na pracovníkov vykonávajúcich revízie takýchto zariadení.
  • Norma IEC 60204/STN EN 60204-1 platí na použitie elektrického, elektronického a programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce a skupinu strojov pracujúcich vo vzájomnej kooperácii. Norma platí pre elektrické zariadenia alebo časti elektrického zariadenia, ktoré sú v činnosti pri menovitom napájacom napätí nepresahujúcom 1000 V striedavého alebo 1500 V jednosmerného napätia a pri menovitej frekvencii nepresahujúcej 200 Hz. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto norma sa začína v mieste pripojenia zdroja energie k elektrickému zariadeniu pracovného stroja. Každé elektrická zariadenie sa musí inštalovať a prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu. Elektrické zariadenie musí byť vhodné pre použitie v okolitom prostredí a daných prevádzových podmienkach.
  • Na nové pracovné stroje ako na určené výrobky v zmysle zákona 264/1999 Z. z
    o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody  a nariadenia vlády SR č.392 a č.394, je výrobca alebo dovozca povinný vydať vyhlásenie o zhode, že elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné v zmysle platných predpisov a noriem.

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok