Lehoty elektrorevízii

 • LEHOTY VYKONÁVANIA PRAVIDELNÝCH REVÍZIÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLEKOZVODOV.

      Norma STN 33 1500/Z1, august 2007, tabuľka 1, tabuľka 2 a tabuľka 3

 • TABUĽKA 1

Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa vonkajších vplyvov určených na základe STN 33 2000-5-51 z mája 2010

 

  Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov v rokoch
Trieda vonkajšieho vplyvu
Kategória vonkajšieho vplyvu Povaha vonkajšieho vplyvu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
AB teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
AC nadmorská výška 5 3              
AD voda 5 3 1 1 1 1 1 1  
AE cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3      
AF korózia 5 4 3 1          
AG nárazy, otrasy 5 5 2            
AH vibrácie 5 5 2            
AJ iné mechanické namáhania pripravuje sa
AK rastlinstvo alebo plesne 5 3              
AL živočíchy 5 3              
AM elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AN slnečné žiarenie 5 5 4            
AP seizmicita 5 5 a            
AQ blesk 5b 5b 5b            
AR pohyb vzduchu 5 5 5            
AS vietor 5 5 4            
AT snehová prikrývka 5 5 4            
AU námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B BA spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5        
BB odpor tela 5 5 3            
BC dotyk so zemou 5 5 3 1          
BD únik 5 5 2 2          
BE spracúvané a skladované látky 5 2c 2d 5          
C CA stavebné materiály 5 2              
CB konštrukcia stavby 5 2 2 2 2        
Legenda:

 

 1. V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytujú.
 2. Týka sa elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami statickej elektriny. Požiadavky na revízie zariadení na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
 3. Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
 4. Platí pre triedy BE3-N1 až BE3- N3.

Poznámka: Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.

 • TABUĽKA 2

 • Lehoty elektrorevízií elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení

Druh objektu a zariadenia Lehota v rokoch
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 a), b)
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod. 3
3. objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, hypermarket, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, výšková budova 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1, C2, C3 c) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok d) 1
6. dočasná elektrická inštalácia e) 0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny
1. objekt a priestory s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru 2
2. ostatný objekt 5
Legenda:

 

 1. Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu
 2. Pozri aj STN ES 59009 (33 1620)
 3. Stupne horľavosti podľa STN 73 0823
 4. Za pojazdný a prevozný prostriedok sa považuje elektrické zariadenie podľa STN 33 2000-7- 754, STN 34 1330 a niektoré ďaľšie prostriedky, napr. pojazdné a prevozné miešačky, dopravníkové pásy a pod.
 5. Napr. podľa STN 33 2000-7-704, STN 33 2000-7-711
 • TABUĽKA 3
 • Lehoty pravidelnej revízie existujúcej elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300 z júla 1988 a STN 33 0300 z marca 2001
Druh prostredia Lehota revízie v rokoch
základné 5
normálne 5
studené 3
horúce 3
vlhké 3
mokré 1
so zvýšeniu koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
vonkajšie 4
pod prístreškom 4
 1. Norma STN EN 62305-3 (34 1390) z mája 2007, TABUĽKA E.2
 • Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu)platí pre klasické bleskozvody vyhotovené od roku 2007
Úroveň ochrany, trieda LPS Vizuálna kontrola (rok) Úplná revízia (rok) Kritické systémy úplná revízia (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1
Poznámka: Systém ochrany pred bleskom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa má vizuálne kontrolovať každých 6 mesiacov. Elektrické meranie inštalácie sa má urobiť každý rok.
Povolené odchýlky od ročného termínu kontroly sa majú urobiť v cykle 14 až 15 mesiacov tam, kde je účelné vzhľadom na vodivosť pôdy skúšanie v rôznych časových obdobiach roka tak, aby sa upozornilo na zmeny podmienok v priebehu roka.
 1. Norma STN 34 1391, zmena Z3 z mája 2008, TABUĽKA
 • Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu)platí pre aktívne bleskozvody
Úroveň ochrany, trieda LPS Normálny interval (rok) Skrátený interval (rok)
I a II 2 1
III a IV 3 2
Poznámka: Skrátený interval sa odporúča v prostredí so zvýšenou koróznou agresivitou.
 1. Norma STN 34 1398 z marca 2014, tabuľka 8

Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) – platí pre aktívne bleskozvody vyhotovené od roku 2014

Úroveň ochrany, trieda LPS Vizuálna kontrola (rok) Kompletná revízia (rok)
I a II 1 2
III a IV 2 3
objekty a zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu 0,5 1
Poznámka: Legislatívny predpis alebo miestny prevádzkový poriadok môže určiť kratší interval medzi revíziami. Prijateľnou výnimkou k ročnému revíznemu plánu je vykonanie skúšok v 14 až 15-mesačnom cykle, v ktorom sa považuje za výhodné vykonať meranie zemného odporu uzemnenia počas rôznych období roka, s cieľom zistiť náznaky sezónnych odchýlok nameraných hodnôt.

 

Viac sa dočítate na stránke Technickej inšpekcie.

 Pozrite si naše oprávnenia a osvedčenia:

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok