Legislatíva

1.Legislatíva a vybrané legislatívne predpisy

1.1. Bezpečnostné a pracovnoprávne.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmeny: 309/2007, 140/2008, 470/2011, 154/2013, 118/2015)

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeč­nosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými i plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška č. 205/2010 Z. z. MDPT SR o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

Nariadenie č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného zdravotného označenia pri práci (Zmeny: 104/2015)

Vyhláška č. 59/1982 Zb. SÚBP ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti prá­ce a technických zariadení (Zmeny: 484/1990)

Nariadenie č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Vyhláška č. 541/2007 Z. z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci (Zme­ny: 206/2011)

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (Zmeny: 438/2002,562/2005,199/2009,400/2011, 129/2015)

Zákon č. 56/2018 Z. z.

Vyhláška č. 94/2004 Z. z. MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (Zmeny: 307/2007, 225/2012)

Vyhláška č. 726/2002 Z. z. MV SR, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizá­cie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vedným výrobkom

Zákon č. 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z zJ o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmeny 462/2007, 469/2011, 48/2012, 308/2013, 299/2014)

1.2 Stavebné

Zákon č. 109/1998 Z. z. Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (Zmeny: 237/2000,417/2003,608/2003, 290/2005,479/2005, 382/2008,118/2010)

Vyhláška č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhláška č. 350/2010 Z. z. MDPT SR o stavebnom a technickom poriadku dráh (Zmeny: 502/2013)

Vyhláška č. 323 2010 Z z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 162/2013 Z. z. MVaRR SR, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmeny: 436/2001, 254/2003)

Nariadenie č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a po­stupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napä­tia (Zmeny: 449/2007)

Nariadenie č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite (Zmeny: 318/2007)

Nariadenie č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a po­stupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (Zmeny: 296/2002)

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Vyhláška č. 259/2008 Z. z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Zákon č. 10/2009 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizo­vaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

1.3. Energetické a environmentálne.

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (Zmeny: 112/2008, 283/2008, 73/2009, 142/2010, 251/2012)

Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používní výrobkov (zákon o ekodizajne )

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zá­konov (Zmeny: 476/2008, 300/2012)

Vyhláška č. 364/2012 Z. z. MV a RR SR ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetic­kej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niekoľkých zákonov (Zmeny: 411/2007, 287/2009, 117/2010, 145/2010, 408/2011, 448/22012, 314/2014

Vyhláška č. 315/2010 Z. z. MŽP SR o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom (Zme­ny: 51/2011)

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Nariadenie č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou (Zmeny: 211/2010,440/2011).

2. Vybrané technické normy

2.1. Bezpečnosť elektrických zariadení.

STN EN 60038: 2012 (33 0120) Normalizované napätia CENEĽEC

STN EN 60059: 2002 (33 0125) Normalizované hodnoty prúdov IEC

STN 33 2000 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia (súbor noriem)

STN EN 61140: 2018 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská s inštaláciu a zariadenia

STN EN 50522: 2011 (33 3201) Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia pre­kujúce 1 kV

STN 33 2030: 1984 (33 2030) Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny

STN EN 61340-1 Elektrostatika. Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi ( súbor noriem)

STN 33 3051:1992 (33 3051) Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení

STN EN 61557 (35 6230) Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie bo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany (súbor noriem)

STN EN 60529: 1993 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód)

STNN 33 0340: 1987 (33 0340) Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrických zariadení redmetov

STN 33 0360: 1989 (33 0360) Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov elektrických predmetoch

STN 33 0172:1987 (33 0172) Elektrotechnické predpisy. Označovanie a tvary ovládacích tlačidiel

STN EN 60073: 2004 (33 0170) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, ozna­čovanie a identifikácia. Zásady kódovania indikátorov a ovládačov

STN EN 60445: 2011 (33 0160) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, ozna­čovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a zakončení určitých vybraných vodičov, vrá­tane všeobecných pravidiel písmenovo-číslicového systému

STN 92 0203:2013 (92 0203) Požiarne bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN 92 0204: 2012 (92 0204) Požiarne bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

STN 92 0205: 2014 (92 0205) Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari.

Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia

STN 92 0206: 2015 (92 0206) Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšol

2.2. Schémy a znäčky v elektrotechnike.

STN EN 61082-1: 2015 (01 3380) Príprava dokumentácie používanej v elektrotechnike.

Časť 1: Pravidlá

STN EN 60027 (33 0100) Písmenové značky používané v elektrotechnike.

Časť 1: Všeobecne (2004)

Časť 2: Telekomunikácie a elektronika (2008)

Časť 4: Točivé elektrické stroje (2008)

Časť 7: Výroba, prenos a distribúcia energie (2011)

STN EN 61355-1: 2008 (01 3721) Klasifikácia a označovanie dokumentácie pre priemyselné celky, systémy a zariadenia. Časť 1: Pravidlá a tabulky na klasifikáciu

2.3. Dimenzovanie a istenie vedení.

STN 33 2000-4-43: 2010 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nad prúdom.

STN 33 2000-5-537: 2003 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektric­kých zariadení. Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné od­pojenie a spínanie

STN EN 60909-0: 2003 (33 3020) Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách.

Časť 0: Výpočet prúdov

STN 38 1754: 1974 (38 1754) Dimenzovanie elektrického zariadenia podľa účinku skratových prúdov

STN EN 60865-1: 2012 (33 3040) Skratové prúdy. Výpočet účinkov. Časť 1: Definície a výpočtové metódy

2.4. Prípojky a napájacie systémy.

STN 33 3320: 2002 (33 3320) Elektrické prípojky

STN P CLC/TS 50349: 2005 (33 1400) Kvalifikácia dodávateľov elektrickej inštalácie

TN EN 50160: 2011 (33 0121) Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej istribučnej siete

TN 35 9750: 1975 (35 9750) Zámky, uzávery a kľúče pre elektrické rozvodné zariadenia

TN 35 9754:1975 (35 9754) Uzávery a kľúče pre zaisťovanie hlavných domových skríň, rozpojovacích istiacich skríň a rozvodných zariadení nn umiestnených vo vonkajšom prostredí

STN EN 50171: 2003 (36 0630) Centrálne napájacie systémy

STN 33 2000-4-444: 2011 Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením

2.5. Silnoprúdové elektrické systémy.

STNN 33 2000 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia (súbor noriem)

STN 33 2130: 1983 (33 2130) Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

STN EN 61936-1: 2011 (33 3201) Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá

STN 34 1610: 1963 (34 1610) Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach

STN 33 3220: 1986 (33 3220) Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrick stanice

STN 33 2180: 1979 (33 2180) Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojo a spotrebičov

STN 33 2190: 1986 (33 2190) Elektrotechnické predpisy. Pripájanie elektrických strojov a pohonov s elektromotormi

STN 34 1050: 1970 (34 1050) Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

2.6. Slaboprúdové a telekomunikačné inštalácie.

STN EN 50090-1: 2011 (36 8051) Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 1: Normalizačná štruktúra

STN EN 50090-3-1: 2001 (36 8051) Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-1: Prehľad systému. Všeobecné technické požiadavky

STN EN 50491-1:2015 (36 8055) Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systérr (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Všeobecné požiadavky

STN 34 2100: 1977 (34 2100) Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamov; cie vedenia

STN EN 50131-1: 2007 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové popi; chové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

STN EN 50486: 2009 (33 4598) Zariadenia zvukových a obrazových domových systémov vstupných dverí

STN EN 50494: 2008 (36 7213) Rozvod satelitného signálu jediným koaxiálnym káblom v samo­statných domových inštaláciách

TNI CLC/TR 50515: 2009 (33 4591) Súbor vysvetlení k normám na poplachové systémy

STN EN 50310: 2011 (36 9072) Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami in­formačnej techniky

2.7. Ochrana pred bleskom a prepätím.

STN EN 62305 (34 1390) Ochrana pred bleskom.

Časť 1: Všeobecné princípy (2012)

Časť 2: Manažérstvo rizika (2013)

Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života (2012)

Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách (2013)

STN 34 1398: 2014 (34 1398) Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody

STN 33 2000-4-443: 2007 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnos­ti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami

STN 33 2000-5-54: 2012 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 35 7612:1960 (35 7612) Súčasti hromozvodov a uzemnení. Bleskozvodné tyče

STN 35 7615:1960 (35 7615) Súčasti hromozvodov a uzemnení. Držiaky bleskozvodných tyčí

STN 35 7630: 1960 (35 7630) Súčasti hromozvodov a uzemnení. Svorky bleskozvodných tyčí

STN EN 62561 (35 7605) Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC).

Časť 1: Požiadavky na pripájacie súčasti (2013)

Časť 2: Požiadavky na vodiče a uzemňovače (2013)

Časť 3: Požiadavky na oddeľovacie iskriská (2013)

Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov (2012)

Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača a priechodky uzemňovačov (2012)

Časť 6: Požiadavky‘ na počítadlá zásahov blesku (2012)

Časť 7:Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie (2012)

2.8. Horľavé a výbušné prostredia

STN EN 60079 (33 2320) Výbušné atmosféry (súbor noriem)

STN 33 2312: 2013 (33 2312) Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízke; napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich

STN EN 61241 (33 2330) Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom.

Časť 4: Druh ochrany„pD“ (2007)

Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní) (2006)

2.9. Rozvodné zariadenia

STN 33 3210:1986 (33 3210) Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanoven a

STN EN 61439 (35 7107) Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 1: Všeobecné pravidlá (2012)

Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače (2012)

Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO) (2012)

Časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS) (2013)

Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach (2015)

Časť 6: Kryté prípojnicové rozvody (2013)

STN EN 50274:2003 (35 7108) Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými živými časticami

STN EN 62208:2012 (35 7110) Prázdne skrine na nízkonapäťové rozvádzače. Všeobecné požiadavke.

2.10. Vodiče a káble.

STN 34 7402: 2001 (34 7402) Pokyny na používanie harmonizovaných káblov a vodičov nn

STN 34 0350:1964 (34 0350) Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúr*

STN 34 7409: 2001 (34 7409) Systém označovania káblov a vodičov.

STN 34 7411:2003 (347411) Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach

2.11. Osvetlenie.

STN 36 0004:1966 (36 0004) Umelé svetlo a osvetľovanie. Všeobecné ustanovenia

STN 36 0452:1986 (36 0452) Umelé osvetlenie obytných budov

STN IEC 60050-845: 2001 (33 0050) Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvetlenie

STN EN 12665: 2012 (36 0070) Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie po­žiadaviek na osvetlenie

STN EN 12464-1: 2012 (36 0074) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská

STN EN 12464-2: 2015 (36 0074) Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská

STN EN 1838:2014 (36 0075) Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie

STN EN 50172: 2005 (36 0640) Sústavy núdzového únikového osvetlenia

STN EN 15193: 2008 (36 0460) Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie

STN EN 15217: 2008 (73 0720) Energetická hospodárnosť budov. Metódy vyjadrovania energetic­kej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov.

 

Pozrite si naše oprávnenia a osvedčenia:

V prípade nejasností si môžete svoje otázky zodpovedať a overiť tu.

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok