Elektroinštalácie

 • REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ / ELEKTROINŠTALÁCIE / STN 33 1500, STN 33 2000-6

 

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi / prevádzkovateľovi / povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ (prevádzkovateľ) povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení.

Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.

Norma STN 33 1500 je základnou normou pre revízie elektrických zariadení a zariadení pre ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny (ďalej len elektrické zariadenia). Táto norma platí pre všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky pod elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriny.

Účelom revízie elektrických zariadení technických je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie spĺňa z hľadiska bezpečnosti príslušné ustanovenia STN.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení technických a bleskozvodov vykonávajú osoby s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou v súlad s Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 331500/Z1 a STN 33 2000-6

Účelom revízie elektrických zariadení je overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanovením noriem.

Podľa prílohy normy je bezpečnosťou elektrického zariadenia jeho schopnosť neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie (za stanovených podmienok prevádzky) elektrickým prúdom alebo napätím alebo javy vyvolané účinkami elektriny. Z toho vyplýva, že sa musí pri revízii overiť i funkcia zariadenia.

Revízny technik sa pri svojej práci opiera o bezpečnostné ustanovenia technických noriem. Pokiaľ výnimočne príde na ohrozenie bezpečnosti, ktoré nie je zachytené technickou normou, je rovnako potrebné, aby na neho upozornil a zároveň aby upozornil tiež príslušnú technickú normalizačnú komisiu.

 • Revízie elektrických zariadení delíme na:

 Prvé (východiskové) – musia byť vykonané po montáži alebo po ukončení celkovej rekonštrukcie elektrického zariadenia. Elektrické zariadenia alebo ich časti, ktoré zo závažných spoločenských, národohospodárskych alebo technologických dôvodov nemôžu byť v priebehu robenia rekonštrukcie bez napätia po celú dobu trvania prácou, je v priebehu týchto prác prevádzkovať bez východiskovej revízie. V týchto prípadoch je nutné na častiach elektrického zariadenia, na ktorých boli práce urobené a ktoré je nutné uviesť do prevádzky, urobiť také opatrenia a kontrolu, aby nebola ohrozená bezpečnosť. O vykonaných opatreniach a kontrolách je nutné vyhotoviť písomný záznam s podpisom povereného pracovníka.

 • Po ich ukončení revízny technik vypracuje písomný doklad Správu o prvej (východiskovej) odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia. Tento doklad si musí prevádzkovateľ archivovať počas celej životnosti elektrického zariadenia.
 • Pravidelné (periodické) – musia sa vykonávať na prevádzkovanom elektrickom zariadení v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia. Po ich ukončení revízny technik vypracuje písomný doklad Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.
 • Mimoriadne

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom.

Elektrická inštalácia Roky
1. Murovaná obytná a kancelárska budova 1 x za 5 rokov
2. Škola, materská škola, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 1 x za 3 roky
3. Výšková budova pre obytnú budovu je vyššia ako 50m, iné budovy nad 30m, objekty určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom,…) 1 x za 2 roky
4. Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1 x za 2 roky
5. Pojazdný a prenosný prostriedok 1 x za rok
6. Dočasná elektrická inštalácia 1 x za 0,5 roka
 • Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu
Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny Roky
1. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 1 x za 2 roky
2. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 x za 2 roky
3. Ostaný objekt 1 x za 5 rokov
Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny Roky
1. Hladina ochrany I a II 1x za 2 roky
2. hladina ochrany III a IV 1x za 4 roky
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 x za 1 rok
 • Lehoty elektrických revízií elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia.
Vonkajšie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 Základné 1 x za 5 rokov
AA5 Normálne 1 x za 5 rokov
AA1 až AA3 Studené 1 x za 3 roky
AA6 Horúce 1 x za 3 roky
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80% Vlhké 1 x za 3 roky
AD3 až AD8 Mokré 1 x za 1 rok
AF3 So zvýšenou koróznou agresivitou 1 x za 3 roky
AF4 S extrémnou koróznou agresivitou 1 x za 1 rok
AE5 a AE6 Prašné s nehorľavým prachom 1 x za 3 roky

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

 Vyhláška stanovuje:

 • Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení.
 • Technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Podľa tejto vyhlášky sa za technické zariadenia považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia, ktoré sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupín:

– skupina  „A“ – s vysokou mierou ohrozenia.

– skupina  „B“ – s vyššou mierou ohrozenia.

– skupina  „C“ – s nižšou mierou ohrozenia.

Technické zariadenia skupiny „A“ a „B“ sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami (§9 ods. 1 a 3 zákona č. 264/1999 Z.z.) do ich uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky.

 • Rozdelenie elektrických zariadení
 • Technické zariadenia elektrické skupiny „A“ podľa druhu sú:
 1. technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účin­kami atmosférickej elektriny,
 2. technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 3. elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 4. elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 5. elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 6. elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 7. elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostre­dí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 8. elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
 9. elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.
 • Technické zariadenia elektrické skupiny „B“ sú:

technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré
nie sú bezpečné.

 • Technické zariadenia elektrické skupiny „C“ sú:

 technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B

 • Dokumentácia elektrických zariadení

K vyhradenému elektrickému zariadeniu (EZ) a ostatnému elektrickému zariadeniu patrí:

– sprievodná technická dokumentácia

– projektová dokumentácia

– prevádzková dokumentácia

– sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia

Spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám. Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok v zmysle §13 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Sprievodnú dokumentáciu výrobcu tvoria technické požiadavky a údaje, ktoré treba splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne a na účel, na ktorý bolo vyrobené. Na elektrickom zariadení môžu byť vyznačené technické požiadavky a údaje.

Projektová technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia

Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej je možné vykonať odborné prehliadky a odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov určené v STN 33 2000-5-51.2007.

Prevádzková technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia

Prevádzkovú dokumentáciu tvorí prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach vyhradeného elektrického zariadenia určených v osobitnom predpise §14 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z a záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach ostatných elektrických zariadení podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu.

Dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ uchováva a zabezpečuje jej aktualizáciu počas životnosti elektrického zariadenia a na požiadanie ju predkladá orgánom štátneho požiarneho dozoru a kontrolnej skupine obce.

 • Podklady k vykonávaniu revízií elektr. zariadenia podľa STN 33 1500

Podklady k vykonávaniu východiskových revízií :

– dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu

– protokol o určení druhu prostredia

– písomné doklady o vykonaní východiskovej revízii časti elektrické zariadenia

– záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných pred uvedením do prevádzky

– doklady stanovené príslušným predpisom.

 Podklady k vykonávaniu pravidelných revízií :

 – dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu

– protokol o určení vonkajších vplyvov

– zásady pre údržbu elektrického zariadenia, tj. vykonávanie kontrol, revízií, skúšok a meraní

– záznamy o vykonaných kontrolách pri prácach vykonaných v zmysle STN 33 1500

– doklady z dozorovanej činnosti orgánu štátneho odborného technického dozoru.

 

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok